https://www.horlaitfoundations.be

Artistieke Stichting

De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit de volgende bestuurders en uit ten minste drie leden:

 1. de directeur van de "Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles"; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen;
 2. de directeur van de "Académie des Beaux-Arts de la Ville de
  Tournai"; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen;
 3. de directeur van de "Académie Royale des Beaux-Arts de la Ville de Liège"; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen;
 4. de directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent Hogeschool; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen;
 5. de directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Departement van de Hoegeschool Antwerpen; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen;
 6. de directeur van het "Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles"; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen;
 7. de directeur van de "Koninklijk Conservatorium Brussel-departement van de Erasmushogeschool Brussel"; zo niet, de persoon die za\ aangesteld worden om hem te vervangen;
 8. de directeur van de "Académie Royale de Langue et de Littérature françaises"; zo niet, de persoon die zal aangesteld worden om hem te vervangen;
 9. een afgevaardigde van een grote bank met maatschappelijke zetel Brussel die door de voornoemde bestuurders werd gekozen.

De bestuurders, hierboven genoemd in de punten 1 tot 9, mogen bij eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemm en, nieuwe bestuurders benoemen, natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan het aantal maximum vijfbedraagt en die de natuurlijke persoon zullen aanwijzen die hen zal vertegenwoordigen.

De bestuurders, hierboven genoemd in de punten 1 tot 9, worden benoemd wegens hun functie. Ze oefenen hun mandaat uit voor onbepaalde duur, maar worden ’ipso facto’ vervangen door de persoon die hen in hun functie vervangt. De overige bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf(S) jaar.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De bestuurders oefenen hun functies collegiaal uit en kunnen worden herverkozen.

Het mandaat van de bestuurders verstrijkt door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, plaatsing onder voorlopig bewind, afzetting of door het verstrijken van de tennijn waarvoor het bewuste mandaat werd verleend.
Een bestuurder kan worden afgezet door een beslissing van de raad van bestuur genomen met algemene stemmen. De betrokken bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslaging.

Medische Stichting

Samenstelling van de Raad van Bestuur op 6 mei 2009:
Raad van bestuur - Benoeming en ontslag
De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit de volgende bestuurders en uit ten minste drie leden:

 1. de rector van e\ke Universiteit van het land die een volledig cursus heeft indien hij een arts is; zo
  niet, de decaan van de faculteit Geneeskunde van elkeen van deze universiteiten; zo niet, de persoon die door · de een of de andere zal worden aangesteld als vervanger;
 2. de voorzitter van de Académie Royale de Médecine de Belgique; zo niet, de persoon die zal i worden aangesteld om hem te vervangen;
 3. de voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België; zo niet, de persoon die zal worden aangesteld om hem te vervangen;
 4. een afgevaardigde van een grote bank met zetel te Brussel die door de voornoemde bestuurders werd gekozen.
  De bestuurders, hierboven genoemd in de punten I tot 4, mogen bij eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen nieuwe bestuurders benoemen, waarvan het aantal maximum vijf bedraagt, natuurlijke personen of rechtspersonen die de natuurlijke persoon aanwijzen die ben zal vertegenwoordigen.

De bestuurders, hierboven genoemd in de punten I tot 4, worden benoemd wegens hun functie. Ze oefenen hun mandaat uit voor onbepaalde duur, maar worden ’ipso facto’ vervangen door de persoon die ben in hun functie vervangt. De overige bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf(5)jaar.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De bestuurders oefenen hun functies collegiaal uit en kunnen worden herverkozen.

Het mandaat van de bestuurders verstrijkt door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, plaatsing onder voorlopig bewind, afzetting of door het verstrijken van de tennijn waarvoor het bewuste mandaat werd verleend.

Een bestuurder kan worden afgezet door een beslissing van de raad van bestuur die bij algemene stemmen wordt genomen. De betrokken bestuurder neemt geen deel aan de beraadslaging.

Dagelijks Bestuur

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de Stichtingen

Administratief en boekhoudkundig beheer, externe controle

Administratief beheer: Orga-Med Congress Office, Ria Maes

Accounting: Anthony Florizoone

Externe controle : RSM (réviseur)