Procedure voor toekenning van beurzen (Artistiek)


Doelstelling : beurzen worden toegekend om de bijkomende vorming van kunstenaars te bevorderen.
Wat de keuze van de kandidaten betreft moeten de volgende punten gerespecteerd worden :

  1. De beurs wordt toegekend ten persoonlijke titel aan een gegradueerde (Master 1 of Master 2).
  2. Deze beurs kan slechts éénmaal aan dezelfde laureaat worden toegekend.
  3. De beurs moet de begunstigde toelaten zijn (haar) project voort te zetten.
  4. De beursaanvraag wordt door de kandidaten ingediend bij de Directeur van de Academie of van het Conservatorium, volgens de modaliteiten die door elke instelling worden bepaald.
  5. Kandidaturen worden beoordeeld door een jury samengesteld door de Academie of het Conservatorium. Het resultaat van de beraadslaging binnen de Academie of het Conservatorium wordt overgemaakt aan de Stichting met vermelding van de voorgestelde laureaat ten laatste op 15 oktober van het jaar van toekenning van de beurs. De beslissing van de Academie of van het Conservatorium dient voorzien van een motivatie van de keuze. De jury stelt één of meerdere kandidaten voor (in dit laatste geval wordt het bedrag - zie punt 8 -van de beurs onder de laureaten verdeeld)
  6. De bursaal (bursalen) verbindt (-en) zich ertoe om binnen de 12 maanden na de toekenning van de beurs een activiteitsverslag in te dienen.
  7. Indien een bursaal, binnen deze periode, zijn (haar) activiteit stopzet dient de Stichting hiervan op de hoogte worden gesteld zodanig dat de nodige maatregelen kunnen worden genomen.
  8. Het bedrag van de beurs wordt door de Raad van Bestuur bepaald. Indien een jury geen laureaat voorstelt of maar een gedeelte van het bedrag gebruikt, wordt de niet gebruikte som niet overgedragen.
  9. De uitreiking van de beurzen gebeurt jaarlijks tijdens een Academische Zitting die in november of december georganiseerd wordt. De beurzen worden door bankoverschrijving uitbetaald.
  10. De laureaat gaat ermee akkoord dat zijn (haar) project zal vermeld worden op de website van de Stichting.
Article tiré du site : https://www.horlaitfoundations.be
Rubrique:  Modalités

mardi 28 juin 2011